Header Ads

Giải mã tool mod #2

Giải mã tool mod #2
Tiếp tục share :D

*Tool Mod Rez Injector:
Tool này được share công khai vào 23-08-2011 bởi "xxmarv09xx" (sp0ng3b0b) làm ra, lần đầu tiên test ingame bởi "vasiok89"
Chi tiết: http://www.mpgh.net/forum/showthread.php?t=355640
*Tool Model Edit:
Lithtech Jupiter (mình đã nói ở bài trước)

*LTB_2_LTA:
Được làm ra bởi "Drigien"

*Source Code Tool:
+DE Edit
+LithRez
+Model Edit
+Max model import/export
Link: http://www.mpgh.net/forum/showthread.php?t=547225

                -Lionel Shrike-

Không có nhận xét nào