Header Ads

Giải mã tool mod #3

Giải mã tool mod #3
Tiếp tục loạt bài về tool mod !

Dedit: được sử dụng để biên soạn map, thêm chi tiết hiệu ứng..

FXed: được sử dụng để chỉnh sửa thằng Clientfx, ClientFX được xem là nhà của tất cả hiệu ứng đặc biệt trong game.

RenderStyleEditor: (ko dịch được :(  ) : let's you control what the lighting does to model.

-Lionel Shrike-

Không có nhận xét nào