Header Ads

Người đầu tiên mod x20 1hit cận chiến là ai ?

Người đầu tiên mod x20 1hit cận chiến ?

Người đầu tiên mod x20 tăng damage cận chiến !

Bạn đang thắc mắc đó là ai, đáp án sẽ rất bất ngờ
99,9999999% trả lời sai

CFVN Revenge of Katana [Demo]: https://youtu.be/5Pz8ObydUWs

Không có nhận xét nào